Obsah

1      Otvorenie aplikácie. 2

2      Prihlásenie do systému. 3

2.1       Zapamätanie prihlasovacích údajov. 4

2.2       Uloženie odkazu na stránku v mobilnom telefóne (vytvoriť ikonu na ploche) 5

2.2.1        Chrome mobile. 6

2.2.2        Samsung. 7

3      Kniha návštev. 9

3.1       Zápis do knihy návštev. 9

3.1.1        Na PC. 9

3.1.2        Na telefóne. 11

3.2       Zmena časti revíru po zápise do knihy. 11

3.3       Zápis inej osoby do knihy. 12

3.4       Odpísanie sa z knihy návštev. 13

3.5       Odpísanie inej osoby z knihy návštev. 13

3.6       Zaevidovanie ulovenej zvery. 14

 


 

1         Otvorenie aplikácie

Systém PZ Sekule je možné otvoriť v akomkoľvek internetovom prehliadači (MS IExplorer, Mozila Firefox, Opera, Chrome, ...). Najlepšie funguje na prehliadači Samsung a Chrome.

Systém je možné vyhľadať rôznym spôsobom:

-           Napísať do prehliadača adresu http://is.pzsekule.sk/ (viď obrázok 1)

Obrázok 1

-           Vyhľadať webstránky PZ Sekule http://www.pzsekule.sk/ , alebo len pzsekule.sk (Obr. 2),

Obráxok 2

alebo napísať do vyhľadávača text: PZ Sekule (Obr. 3). Vyhľadávač nájde stránky PZ Sekule (Obr. 4).

Obrázok 4

Obrázok 5

Po otvorení webstránky si v hornom menu vyberiete položku IS PZ Sekule (Obr. 6).

Obrázok 6

-           Po načítaní sa zobrazí prihlasovací formulár do systému (Obr.7)

Obrázok 7

2         Prihlásenie do systému

 

Do pola „Prihlasovacie meno“ napíšete svoje prihlasovacie meno malými písmenami (prihlasovacie meno je s pravidla prvé písmeno Vášho mena a prvé dve písmená prezviska – napr. Stanislav Pavelka sa prihlási pod užívateľským menom spa - Obr. 8).

Do pola „Heslo“ napíšete heslo. Predvolené heslo Vám bude doručené formou SMS.

Obrázok 8

Po vyplnení hesla kliknete na tlačidlo „Login“, alebo len stlačíte klávesu Enter .

Po úspešnom prihlásení sa otvorí aplikácia. V opačnom prípade, teda ak je prihlásenie neúspešné, Zobrazí sa hlásenie o neúspešnom prihlásení (Obr. 9).

Obrázok 9

V takom prípade zopakujte prihlásenie. Ak ste presvedčený o správnosti zadaných prihlasovacích údajov, no napriek tomu je prihlásenie neúspešné, Zavolajte, alebo pošlite SMS na číslo 0905895171.

2.1        Zapamätanie prihlasovacích údajov

Ak máte vo vašom prehliadači povolené ukladanie prihlasovacích údajov, je možné  Vaše prihlasovacie údaje uložiť do prehliadača. Pri nasledovnom prihlásení budú Vaše prihlasovacie údaje už predvyplnené a Vám stačí stlačiť tlačidlo „Login“.

Nastavenie ukladania prihlasovacích údajov je rôzne v každom prehliadači a niekedy aj v rôznych verziách toho istého prehliadača. Napríklad v prehliadači Firefox skontrolujete nastavenie ukladania prihlasovacích údajov po otvorení hlavného menu – kliknutím na roletku v pravom hornom rohu  sa zobrazí hlavné menu prehliadača, kde vyberiete položku „Možnosti“ (Obr. 10).

Orázok 10

Zobrazí sa sa nastavenia prehliadača. V ľavom menu zvolíte možnosť „Súkromie a bezpečnosť“ (Obr. 11)

Obrázok 11

Pusunte sa kurzorom v tomto nastavení nižšie, približne do stredu formulára, kde nájdete „Prihlasovacie údaje“. V tomto nastavení musia byť vybrane možnosti zvolené podľa obrázku 12

Obrázok 12

Návod na nastavenie ukladania hesiel v prehliadači Chrome nájdete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95606?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

2.2        Uloženie odkazu na stránku v mobilnom telefóne (vytvoriť ikonu na ploche)

Postup uloženia odkazu v mobilnom telefóne je rôzne v závislosti od zvoleného prehliadača. Pre príklad použijeme napr. prehliadač Chrome a Samsung.

2.2.1        Chrome mobile

-           Otvorte prehliadač Chrome  na Vašom mobilnom zariadení.

-           Otvorte aplikáciu IS PZ Sekule.

-           Po načítaní formulára pre prihlásenie do systému kliknite na ikonu  umiestnenú v pravom hornom rohu (Obr. 13)

Obrázok 13

-           Zobrazí sa menu, v ktorom vyberiete položku „Pridať na plochu“ (Obr. 14)

Obrázok 14

-           Zobrazí sa dialog pre uloženie – kliknite na „Pridať“ (Obr. 15)

 

Obrázok 15

-           Ikona sa vytvorí na ploche Vášho mobilného zariadenia (Obr. 16)

Obrázok 16

-           Hotovo – teraz len stačí kliknúť na uloženú ikonu

2.2.2        Samsung

-           Otvorte prehliadač  na Vašom mobilnom zariadení

-           Otvorte aplikáciu IS PZ Sekule.

-           Po načítaní formulára pre prihlásenie do systému kliknite na ikonu  umiestnenú v pravom hornom rohu (Obr. 17)

Obrázok 17

-           Zobrazí sa menu, v ktorom vyberiete položku  „Pridať stránku do“ (Obr. 18)

Obrázok 18

-           Zobrazí sa dialog pre uloženie – kliknite na „Pridať“ (Obr. 19)

Obrázok 19

-           Jeto

3         Kniha návštev

             Po načítaní aplikácie sa zobrazí na záložke „Domov“ prehľad „Knihy návštev revíru“. Údaje sú zoradené zostupne podľa dátumu a času zápisu. To znamená, že aktuálny údaj je na prvom riadku knihy návštev.

Údaje zapísané v aktuálnom dni sú podfarbené slabo červenou farbou.

3.1        Zápis do knihy návštev

3.1.1        Na PC

-           V zobrazenom menu na ľavej strane obrazovky kliknite na položku „Zapísať / Odpísať sa“ (Obr. 20)

Obrázok 20

-           V hlavnej časti aplikácie sa zobrazí formulár pre zápis do knihy (Obr. 21)

Obrázo 21

-           Kurzor sa automaticky nastaví do pola „Časť revíru“, kde vyberiete časť revíru ktorú chcete navštíviť. Výber je možné uskutočniť kliknutím na šípku v pravo – rozbalí sa roletka s názvami častí revíru (Obr 22), zoradené abecedne. Listovaním vyberiete požadovaný záznam. Rýchlejší spôsob vyhľadania je vloženie prvého písmena požadovaného názvu, prípadne ďalšieho písmena pre zúženie výberu (Obr 23).

 

Obrázok 22               Obrázok 23

-           Po vybraní lokality revíru kliknite na tlačidlo „Zapísať údaje do knihy v hornej časti formulára. V prehľade knihy návštev sa objaví váš záznam na prvom riadku.

-           Po vybraní lokality, v prípade ak sa chcete zapísať na neskorší čas, nastavte sa na pole „Čas príchodu“. Vymažte aktuálny čas a napíšte požadovaný v tvare napr.

o   9 - systém zapíše čas 09:00

o   20- systém zapíše čas 20:00

o    183 - systém zapíše čas 18:30

o    815 - systém zapíše čas 08:15

o   ...

Zapíšte do knihy stlačením tlačidla „Zapísať údaje do knihy

3.1.2        Na telefóne

-           Na obrazovke sa po prihlásení zobrazí záložka domovskej obrazovky s prehľadom knihy návštev revíru (Obr. 24) zoradené zostupne podľa dátumu a času zápisu.

Obrázok 24

-           Kliknite na tlačidlo v ľavej hornej časti prehľadu (obr 24). Zobrazí sa formulár na zapis do knihy. Ďalej pokračujete tak ako je popísané v predchádzajúcej kapitole.

3.2        Zmena časti revíru po zápise do knihy

Z rôznych dôvodov je potrebné presunúť sa do inej časti revíru, ako sme pôvodne plánovali. (Napr. zmena smeru vetra,  nežiaduci predmet v posede, ...). V takom prípade je možné sa v systéme prepísať na novo zvolenú časť revíru.

-           V prehľade knihy návštev sa nastavte na riadok s Vašim aktuálnym zápisom (Obr. 25).

-           Dvojitým kliknutím na označený riadok, alebo stlačením tlačidla „Detail“  v panely nad prehľadom (Obr. 25) sa zobrazí detail záznamu

.

Obrázok 25

-           Kliknite na tlačidlo „Editovať“  v panely, v hornej časti formulára.

-           Zmeňte časť revíru a kliknite na tlačidlo „Akceptovať“ .

-           Ak údaje nechcete uložiť, opustite formulár tlačidlom „Zrušiť“ . Systém sa Vás opýta či chcete „Zahodiť zmeny“. Ak zvolíte „Áno“, formulár sa zatvorí bez uloženia zmien. „Nie“ vrátite sa naspäť do formulára s možnosťou editácie.

Pozor – Editovť môžete len záznam Vmi pridaný. Cudzí záznam nie je možné editovať.

Blok textu: Vlastník záznamu

3.3        Zápis inej osoby do knihy

              Zapísať inú osobu do knihy je možné vykonať:

o    pred vlastným zápisom samého seba je to možné vykonať funkcionalitu „Zapísať / Odpísať sa“

o    ak už ste na aktuálny deň zapísaný, zápis inej osoby vykonáte stlačením tlačidla „Vytvoriť“  na panely prehľadu.

§  V roletke „Priezvisko / Meno“ vyberte požadovanú osobu, vyberte časť revíru a stlačte tlačidlo „Akceptovať“ .

-           Pozor – Editovť môžete len záznam Vami pridaný. Cudzí záznam nie je možné editovať.

3.4        Odpísanie sa z knihy návštev

Najjednoduchší spôsob odpísania sa z knihy návštev je kliknúť znova na tlačidlo „Zapísať/Odpísať“. Po otvorení detailného formulára sa automaticky vyplní aktuálny „Čas odchodu“ v tvare HH:MM. V prípade:

-            ak súhlasíme s časom odpísania navrhovaným systémom, kliknite na tlačidlo „Odpísať“, umiestneným v ľavej, hornej časti formulára (viď. Obr. 26).

Obrázok 26

-           ak nesúhlasíte s časom odpísania navrhovaným systémom, nastavte sa kurzorom do políčka „Čas odchodu“ a vymažte navrhovaný čas. Potom vložte Vami zvolený čas odchodu v tvare HHMM (hodina, minúta), alebo HH:MM, a kliknite na tlačidlo „Odpísať“.

 

Ovládanie aplikácie je popísane v nápovede, ktorú si môžete zobraziť po prihlásení do systému, kliknutím na tlačidlo  v pravej hornej časti obrazovky. Je to síce príručke na používanie iného systému, ale niektoré časti sú všeobecné. Ako napr. „Správa prihlásenia“, „Základné ovládacie prvky“, „Filtrovanie“, ...

3.5        Odpísanie inej osoby z knihy návštev

Odpísať z knihy návštev inú osobu môže len ten, kto danú osobu zapísal.

-           nastavte sa na aktuálny riadok v prehľade návtev revíru

-           dvojitým kliknutím na tento riadok, alebo stlačením plačidla „Zobraziť detail“  sa otvorí detailný formulár aktuálnej návštevy revíru.

-           stlačte tlačidlo „Editovať“  - formulár je pripravený na editáciu. 

-           nastavte sa kurzorom do políčka „Čas odchodu“

-           zadajte požadovaný údaj (napr. 63 – t.j. 06:30)

-           kliknite na tlačidlo „Akceptovať“

 

3.6        Zaevidovanie ulovenej zvery

Ulovenú zver zapíšete z knihy návštev tak, že sa nastavíte kurzorom na Váš aktuálny riadok v knihe návštev a dvojitým kliknutím na tento riadok zobrazíte detail Vášho zápisu v knihe návštev revíru, alebo v nástrojovej lište kliknete na tlačidlo „Zobraziť detail“ .

V detailnom formulári otvoríte záložku „Ulovená zver“ (Obr. 27).

Obrázok 27

Zobrazí sa formulár Prehľadu ulovenej zvery pre aktuálny záznam v Knihe návštev. V prehľadovom formulári kliknete na tlačidlo „Vytvoriť“  v nástrojovej lište (Obr. 28).

Obrázok 28

Otvorí sa detailný formulár „Ulovená zver“, ktorý vyplníte nasledovne:

·       Úhyn - ak sa jedná o úhyn kliknete na chcsk box = true

·       Druh zvery – vyberiete ulovený druh zvery (Líška, Diviak, ...)

·       Pohlavie – Samec/Samica

·       Vek – uvediete odhadovaný vek ulovenej zvery

·       Váha – uvediete odhadovanú váhu

·       Číslo značky – v prípade potreby vyberiete v prehľadovom formulári evidencie značiek, číslo založenej značky

Môžete ešte nahrať fortografiu k aktuálnemu záznamu v časti „Prípadná foto-dokumentácia. Kliknete na tlačidlo „Choose file“. Otvorí sa dialogove okno pre výber suboru. Osnačíte požadovaný súbor a stačíte tlačidlo „Otvoriť“ („Open“).

Po vyplnení požadovaných polí, stlačíte tlačidlo „Akceptovať“  (Obr. 29).

Obrázok 29

Po vyplnení požadovaných polí, stlačíte tlačidlo „Akceptovať“  (Obr. 29). Údaje sa zapíšu do databázy.

Zatvoríte detailný formulár aktuálnej návštevy revíru tlačidlom „Zrušiť“ , alebo  (Obr. 30).

Obrázok 30

 

Ulovená zver sa zobrazí v prehľade návštev revíru (Obr. 31)

Obrázok 31